LK Armatur Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

Forrest

Hållbarhet på LK

På LK utgår vi alltid från att det finns ett bättre sätt att göra saker. Denna inställning genomsyrar även vårt miljöarbete där vi ständigt försöker minska vår miljöbelastning samt utveckla en mer hållbar väg framåt.

Som en ledande aktör inom VVS-branschen känner vi ett ansvar för att föregå med gott exempel. Vi ser lagar och miljöföreskrifter som minimikrav och strävar alltid efter att ligga steget före för att påskynda utvecklingen mot en hållbar framtid. För att säkerställa hög kvalitet och hållbar produktion är vi certifierade gentemot ISO 9001 och 14001. Vi ställer även krav på våra leverantörer och deras miljöprestanda genom en Code of Conduct.

För att ständigt utveckla mer miljöriktiga produkter, lösningar och system räcker det dock inte att ha regelverk och uttalade miljömål. Det krävs även långsiktigt engagemang, attitydförändringar och praktiska verktyg i den dagliga verksamheten. Därför avsätter vi tid och resurser åt att förankra miljöarbetet i hela organisationen. Hos LK pågår förbättringsarbetet varje dag – det är vårt bidrag till kommande generationer.

Våra hållbarhetsåtgärder

Vi har delat upp vårt hållbarhetsarbete i ett antal områden som vi arbetar med parallellt, och som ingår i vår handlingsplan. Planen omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i företaget.

En hållbar värld

Våra leverantörer

Våra leverantörer är en viktig del av vår verksamhet och en stor del av vår miljöbelastning kommer från de material vi köper och använder i våra produkter. För att säkerställa kontrollen över vår värdekedja främjar vi därför långsiktiga samarbeten med såväl kunder som leverantörer. Vår Uppförandekod (Code of conduct) genomsyrar hela vår verksamhet. Vi tolererar inte korruption, mutor och andra handlingar som begränsar eller snedvrider konkurrensen. Den tydliggör vilka krav och förväntningar vi har på våra leverantörer, till exempel att de respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och behandlar sina anställda rättvist och med respekt. Alla leverantörer ska skriva under vår Uppförandekod eller visa upp en egen version som motsvarar vår.

Reuse, Reduce, Recycle

Avfallshantering

Vår avfallshantering innefattar hantering av metall, plast och papper.

  • Vi är medlemmar i FTI - Förpacknings- och tidningsinsamlingen som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar.
  • Vi är medlemmar i EL-KRETSEN som är näringslivets servicebolag för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter samt batterier. 
  • Vi blir också allt bättre på att ta hand om det skrot som med dagens förfinade återvinningsprocesser går att återanvända. Detta är inte minst viktigt då vi arbetar med råvaror och naturresurser som är ändliga. Idag består huvuddelen av våra mässingsprodukter av cirka 75% återvunnet material.
Leende medarbetare

Socialt engagemang 

För LK Armatur är det viktigt att ge tillbaka till samhället. Detta gör vi genom att engagera oss på många olika sätt. Vår förhoppning är att det ska leda till ett bättre samhälle och samtidigt skapa nya mötesplatser som stärker vår relation med kunder såväl som medarbetare.
2010 utsågs LK till årets arbetsgivare (Visa vägen-priset) av Samhall för vårt engagemang och förmågan att lyfta fram affärsnyttan med att ha en mångfald i personalstyrkan. 2017 tilldelades en av våra medarbetare stipendiet "IF Metall mot rasister, för alla människors lika värde". Mer information om vårt engagemang hittar du här.

Energisparåtgärder

Energisparåtgärder 

Med hjälp av våra smarta system har vi på vår fastighet i Helsingborg halverat vårt energibehov genom att:

  • Installerat solpaneler på taket som styrs med hjälp av LK 150 SMARTSOL.
  • LK 162 SMARTSTOVE® hjälper till att energieffektivisera vår pelletspanna.
  • Vi återanvänder varmluften från vår tryckluftskompressor.
Blandade ventiler för värme

Smarta och mer hållbara produkter

Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla våra produkter till att bli både smartare och mer hållbara. Vi arbetar också i nära relation med våra leverantörer för att nyttja materialen på bästa sätt. Tillsammans med våra egenutvecklade produkter fokuserar vi på att göra användandet av förnyelsebara energikällor både effekt och lönsamt.
Gå till produkter

Förpackningar skisser och prototyper

Mer hållbara förpackningar

Våra pappersförpackningar är försedda med FSC-märkning, Forest Stewardship Council, som är en oberoende, internationell medlemsorganisation som uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Vi minskar även användandet av plast och vi anpassar förpackningen efter produktens vikt för att minska åtgången av pappersförpackning.

Pekar på ISO-ikon

ISO miljö- och kvalitetscertifikat

Vårt ledningssystem uppfyller kraven enligt ISO 9001 och ISO 14001 avseende utveckling, tillverkning och försäljning av VVS-armatur, värmeregleringsautomatik och prefabricerade systemlösningar.
ISO certifikat

Kugghjul lean och tillverkning

LEAN & 5S

I vår produktion arbetar vi utifrån LEAN för att minska användningen av resurser. Vi är även i gång med implementeringen av 5S-metoden för att bättre skapa ordning och reda på våra arbetsplatser. De fem S:en står för: Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Se till.

Hållbarhetsrappor med skog bakom

Hållbarhetsrapport

LK:s hållbarhetsredovisning är framtagen i syfte att ge en samlad översikt över våra hållbarhetsåtgärder, våra mål och hur vi arbetar för att uppnå dem. Vi hoppas att denna rapport ska öka kunskapen om hållbarhet och inspirera till fler hållbara initiativ, både internt och externt. 
Hållbarhetsrapport